Ouderbijdrage & Overblijfbijdrage (TSO)

Ouderbijdrage (vrijwillig)

Dankzij de ouderbijdrage kunnen een groot aantal voorzieningen bekostigd worden, die de overheid niet vergoedt. Het betreft voorzieningen, die nodig zijn om de kwaliteit van het onderwijs, die Basisschool Schreuder nastreeft, te waarborgen. De ouderbijdrage is vrijwillig, toelating tot de school en voorzieningen wordt niet afhankelijk gesteld van de financiële bijdrage van de ouders.

Voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt de ouderbijdrage € 150,- per kind. De hoogte van de ouderbijdrage en de begroting is in de MR besproken en vastgesteld. Voor AMOS unIQ leerlingen geldt een andere bijdrage.

Uit de ouderbijdrage wordt o.a. betaald: schoolreisje, schoolkamp, culturele activiteiten, bibliotheekboeken aanvulling, materialen voor de brede ontwikkeling, Kerstviering, Sinterklaasviering, Pasen, sportdag/ koningsspelen, eindfeest groep 8.

Bij inschrijving van uw kind wordt om toestemming voor automatische incasso van de ouderbijdrage gevraagd (incasso in twee termijnen). Indien u geen toestemming heeft gegeven, ontvangt u gedurende het schooljaar een verzoek om de bijdrage (indien gewenst in twee termijnen) zelf over te maken op rekeningnummer NL62 RABO 0158 0356 07 t.n.v. Basisschool Schreuder.

Indien u in het bezit bent van een Stadspas, kunt u de ouderbijdrage voldoen door de Stadspas van uw kind bij de administratie te laten scannen.

TSO-bijdrage

Alle kinderen wordt de mogelijkheid geboden tussen de middag op school over te blijven. Na het eten van de zelf meegebrachte lunch – in de klas samen met de eigen leerkracht – gaan de kinderen buitenspelen. Het buitenspelen wordt begeleid door TSO vrijwilligers die daarvoor een vergoeding krijgen. De leiding en coördinatie van de TSO is in handen van mevr. Lucia Simao, schreuder.tso@amosonderwijs.nl . Zij is ook verantwoordelijk voor de inning van de TSO-gelden.
Deelname aan de TSO is niet verplicht, in de praktijk blijven wel (bijna) alle kinderen over. Indien uw kind op school overblijft, is betaling van de overblijfbijdrage verplicht. Deze is vastgesteld op € 240,00/kind/schooljaar, met de mogelijkheid deze te betalen in 3 termijnen van € 80,00.

Gezinnen met een laag inkomen kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een scholierenvergoeding. Meer informatie vindt u op:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/scholierenvergoeding/