MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Op de Basisschool Schreuder vinden we ouderbetrokkenheid belangrijk. Naast de Ouderraad, bestaat er een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Drie leden komen uit het onderwijsteam, de andere drie leden zijn ouders. De ouderleden worden telkens gekozen voor een periode van drie jaar. De MR heeft formele bevoegdheden, zoals advies- en instemmingsrecht, bij een groot aantal zaken die de organisatie van de school en het onderwijsbeleid betreffen. Voorbeelden zijn wijziging van onderwijsmethoden, het vakantierooster, en de bestemming van de ouderbijdrage.

De MR is voor ouders altijd bereikbaar voor vragen, problemen en suggesties omtrent het beleid van de school. Neemt u als ouder bij voorkeur contact op met de voorzitter of secretaris van de MR. De leden en contactgegevens van de MR vindt u onderaan elke nieuwsbrief.

Basisschool Schreuder is onderdeel van de Amsterdamse Scholengroep AMOS. AMOS heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten zeven personeelsleden en zeven ouders. De GMR is de overlegpartner voor het College van Bestuur van AMOS voor onderwerpen die meerdere scholen of AMOS als geheel betreffen. Er is geen directe vertegenwoordiging van de Schreuder MR in de GMR. Meer informatie vindt u op de AMOS website onder Medezeggenschap.

Schooljaar 2021-2022:

MR Oudergeleding
Frank Reef/voorzitter: frankreef@gmail.com
Bram Wijngaarden/secretaris: dwijngaa@gmail.com
Sophie de Wijs/lid: sophiedewijs@gmail.com

MR Personeelsgeleding:
Ellen van de Geer (gr 7)
Jacobien Gerbrandy (gr 2/3)
Roos Schouw (ondersteuner unIQ & Socrates)