Verzuim en verlof

Verzuimbeleid

Verzuim wordt door de groepsleerkrachten geregistreerd. Wanneer er geen melding is binnengekomen betreffende het verzuim, neemt de administratie contact op met de ouders. Bij veelvuldig verzuim wordt door de directeur contact opgenomen met de ouders. Bij regelmatig ongeoorloofd verzuim, wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar.

Geoorloofd verzuim
Geoorloofd verzuim is verzuim met een geldige reden. Deze redenen zijn wettelijk vastgelegd in de leerplichtwet.  Hieronder de belangrijkste redenen op een rij:

 • Als uw kind ziek is.
 • Als uw kind afwezig is omdat hij plichten heeft die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. In Amsterdam geldt als richtlijn dat de school per verplichting één dag vrij geeft.
 • Soms heeft het beroep van een van de ouders tot gevolg dat hij of zij alleen buiten de schoolvakanties op vakantie kan gaan. In dat geval kan er sprake zijn van geoorloofd verzuim. Bedenk hierbij dat u als ouder altijd eerst het besluit van de directeur af moet wachten voordat u met uw kind op vakantie gaat.
  De directeur mag wettelijk eenmaal en voor maximaal tien schooldagen per schooljaar vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties verlenen. Dit mag echter nooit in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden.
 • Daarnaast mag de directeur, voor maximaal tien schooldagen per schooljaar, verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden. De directeur beoordeelt deze aanvraag voor verlof zelf. Als verlof wordt gevraagd wegens gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Als uw kind door ziekte of andere oorzaak niet of niet op tijd op school kan komen, verzoeken wij u dit ‘s morgens voor 8.30 uur door te geven, bij voorkeur telefonisch of anders per mail naar administratie.schreuder@amosonderwijs.nl. U wordt gebeld wanneer we op school geen afwezigheidsbericht hebben ontvangen.

Ongeoorloofd verzuim
Ongeoorloofd verzuim is verzuim zonder geldige reden. Dit mag dus niet. Wij zijn als school wettelijk verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Uiteraard informeren wij de ouders van de leerling over deze melding.

Als school werken wij nauw samen met de leerplichtambtenaar. In de volgende gevallen kan melding gedaan worden bij de leerplichtambtenaar:

 • Regelmatig te laat komen;
 • Zorgwekkend ziekteverzuim;
 • Twijfel bij ziekmeldingen;
 • Verzuim rondom schoolvakanties;
 • Ongeoorloofd verzuim na afwijzing van een verlofaanvraag;
 • Vertrek naar het buitenland.

Na ontvangst van de melding stelt de leerplichtambtenaar een onderzoek in. De leerplichtambtenaar kan hiervoor bijvoorbeeld meer informatie ophalen bij de school en eventueel bij derden. Ook kan de leerplichtambtenaar ouders oproepen voor een gesprek of een verhoor. De leerplichtambtenaar probeert altijd op basis van het onderzoek eerst afspraken te maken met de ouders om het verzuim te laten stoppen. Verbetert de situatie niet? Dan kan de leerplichtambtenaar een officiële waarschuwing geven of een proces-verbaal opmaken.

Kinderen jonger dan 6 jaar
Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin hij of zij vijf jaar is geworden. Vanaf dat moment, tot uw kind zes jaar oud wordt, geldt het volgende:
– u kunt voor uw kind vrijstelling van schoolbezoek vragen voor maximaal vijf uren per week;
– daarnaast kan de directeur, op verzoek van de ouders, nogmaals ten hoogste vijf uren per week vrijstelling van schoolbezoek verlenen.
Het is wel prettig als u van tevoren met de leerkracht bespreekt wanneer uw kind thuis blijft. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).

 

Verlofformulieren
Speciaal verlof dient u ruim van tevoren schriftelijk aan te vragen met behulp van onderstaande formulieren.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar de administratie/directie.

Verlofaanvraag extra vakantiedagen

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, waardoor vakantie tijdens de reguliere schoolvakanties niet mogelijk is.

Verlofaanvraag gewichtige omstandigheden